Skip to content

Mer flygfrakt på Jönköping Airport

FeDex fraktflyg lossas av två medarbetare
FeDex fraktflyg lossas av två medarbetare

Vid sidan om den stillastående passagerartrafiken rullar fraktverksamheten på Jönköping Airport vidare, på samma sätt som före utbrottet av Covid-19. Nu ökar dessutom Time:Matters, som är en av tre fraktoperatörer på flygplatsen, mängden gods som skall transporteras med upp till 6 000 kg i veckan. För Jönköping Airport innebär det en 10-procentig ökning totalt.

Sen Corona pandemin slog till på allvar har hela världens flygande mer eller mindre stannat upp. Med tanke på den tuffa situation som hela branschen befinner sig i är detta ett välkommet besked för flygplatsen i Jönköping.
– Det här visar på betydelsen av att ha en bredd i verksamheten, när Coronaviruset mer eller mindre har slagit ut passagerartrafiken såväl nationellt som internationellt så känns det bra att åtminstone ha verksamheten igång när det gäller fraktverksamheten. Det innebär ju också att vi fortfarande behöver ha personalen på plats under stora delar av dygnet, säger Rony Forsberg, VD för Jönköping Airport.

E-handel samt varor till sjukvården, fordonsindustrin och jordbruket
Vanligt förekommande gods som hanteras av Jönköping Airport är sjukvårdsutrustning och reservdelar till fordonsindustrin. Även e-handeln står för en betydande del. Det man nu kommer se en ökning av är bl a delar till jordbruksmaskiner där behoven nu förstärks i samband med att vårbruket tar ordentlig fart.
– Att ha flygplatsen öppen och igång är viktigt för det vi kallar nyttoflyg, vi har ju en del flyg som utför viktiga uppdrag i samhället, ambulansflyg, organtransporter, transporter för kriminalvården och inte minst brandflyg som säkert kommer att vara igång inom några månader när sommaren kommer, dessa flyg måste fungera oavsett Convid-19, fortsätter Rony.

Ett nordiskt nav med frakthantering i egen regi
Jönköping fungerar som ett nav som binder ihop Bryssel, Karlsruhe, Oslo, Billund och Helsingfors. Jönköping Airport har utvecklats till ett av de viktigaste fraktnaven i Sverige tack vare det geografiska läget med utmärkta anslutningsmöjligheter och möjligheten att erbjuda en helhetslösning för frakthantering på flygplatsen. Det ger en rad olika fördelar då flygplatsbolaget hanterar hela processen från start- och landningstjänst, till lastning/lossning, handling-, säkerhet-, terminalhantering samt in- och utleverans.
Jönköping Airport Cargo är en av Transportstyrelsen säkerhetsgodkänd flygfraktterminal och är en av två flygplatsterminaler i Sverige som är neutralt oberoende av speditörer. Här kan erbjudas en rad logistisktjänster som inte nödvändigtvis behöver användas i samband med just fraktflyg. Såsom bl a hantering och byggnation av palleter, hantering av speciell last inklusive hantering av farligt gods, import-exporttjänster för distribution inom Sverige och i hela Skandinavien.
Fraktverksamheten på Jönköping Airport är en viktig del i regionens strävan att utvecklas till ett nationellt och internationellt logistikcentrum.
Den internationella frakten har ökat stadigt de senaste åren och 2019 uppgick den till ca 3.000 ton gods samt 1.000 start och landningar. Förutom Time:Matters opererar för närvarande även FedEx och DanX på Jönköping Airport.

Vid frågor kontakta:
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Henrik Älverdal, Marknadschef Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 08
E-post: henrik.alverdal@jkgairport.se

Jönköping Airport AB