Skip to content

Trafikverket föreslår: Gör Jönköping Airport till beredskapsflygplats

Trafikverket har presenterat en rapport med ett förslag till regeringen på ett nytt beredskapssystem. I förslaget kompletteras bland annat dagens tio beredskapsflygplatser med ytterligare nio stycken flygplatser, varav Jönköping Airport är en.

Regeringen gav den 19 december 2019 Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av systemet med de svenska beredskapsflygplatserna. Systemet, som infördes år 2012, syftar till att säkerställa beredskap för att kunna öppna stängda flygplatser så att samhällsviktiga lufttransporter ska kunna utföras oavsett tid på dygnet. Sammanfattningsvis bedömer Trafikverket att dagens system inte är tillräckligt ändamålsenligt och funktionellt. Därmed är systemet ej heller effektivt.

Jönköping Airports VD Rony Forsberg välkomnar förslaget:
– Mycket positivt att Trafikverket i sin kartläggning av nya beredskapsflygplatser har Jönköping Airport med som en av nya tänkbara beredskapsflygplatser. Vi utför redan idag många av dessa tjänster men det är en bekräftelse på att vi håller en hög servicenivå och klarar av de krav som ställs på en beredskapsflygplats, säger Rony i en kommentar.

Kan få stor ekonomisk betydelse.
Den största användaren av beredskapsflygplatserna är regionernas sjukvårdsenheter, d v s ambulansflyg och ambulanshelikoptrar. Till övriga användare hör bland annat Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Kustbevakningen och Försvarsmakten. Flygtrafik som redan idag sker på Jönköping Airport, men med begränsad ersättning.

I egenskap av beredskapsflygplats har flygplatsen krav på sig i form av inställelsetid. Enligt dagens beredskapsavtal ska flygplatserna efter att de blivit aktiverade, med en timmes inställelsetid, kunna ta emot eller släppa iväg luftfartyg. Det finns också krav på ett antal tjänster som flygplatsen ska kunna erbjuda i form av fälthållning, flygtrafikledning, räddningstjänst, avisning av luftfartyg, tankning av luftfartyg, väderobservationer på flygplatsen samt öppnande av grindar för ambulans, polis etc.

Trafikverket bedömer vidare i sin översyn att det blir svårt att säkerställa infrastrukturen för samhällsviktigt flyg dygnet runt, om inte staten kan bekosta en större del av systemet än idag. I sin rapport skriver man att samhällsviktigt flyg är en angelägenhet för alla och centralt för människors hälsa, liv och säkerhet. Därför föreslår man också att anslaget utökas från 9,5 Mkr till 50 Mkr per år. Pengar som alltså Jönköping Airport kan få del av.

– Vi ser ju idag ett ökat behov att ha ett välfungerande samhällsflyg, inte minst nu när vi befinner oss i en Corona pandemi som har påverkat hela vårt samhälle och samtidigt måste allt fungera. Här välkomnar nog alla en översyn utav det befintliga systemet med beredskapsflygplatser, oavsett om det gäller ambulansflyg, polishelikoptrar eller brandflyg så måste allt fungera för att vi skall känna oss trygga, fortsätter Rony.

Idag finns följande beredskapsflygplatser: Stockholm-Arlanda, Landvetter, Gällivare, Ronneby, Visby, Luleå, Åre Östersund, Malmö, Sundsvall Timrå samt Umeå. De flygplatser som nu också föreslås bli beredskapsflygplatser är Jönköping, Mora, Uppsala, Linköping, Skavsta, Karlstad, Örebro, Kiruna samt Lycksele. Regeringen väntas ta ett formellt beslut i frågan under hösten 2020.

Vid frågor kontakta:
Rony Forsberg, VD Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 01
E-post: rony.forsberg@jkgairport.se

Sofie Hagman, Flygplatschef Jönköping Airport
Tel: +46 (0)36-31 12 17
E-post: sofie.hagman@jkgairport.se

Jönköping Airport AB