Gå till innehåll
Grönt lövverk mot blå himmel

Hållbarhet

Jönköping Airport har åtagit sig att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Flygplatsen ska föregå med gott exempel när det gäller att förvalta och vårda vår närmiljö.

Jönköping Airport, som en del av Jönköpings Kommun, arbetar mot de globala målen i Agenda 2030

Agenda 2030-målen beskrivet i 17 rutor
Agenda 2030

Flygplatsen är medveten om att luftfarten kan orsaka ökad miljöpåverkan, därför arbetar vi kontinuerligt med att minimera utsläpp, buller och annan påverkan.
Flygplatsens Hållbarhetspolicy beskriver detta och vi har även en fastställd miljöplan för att uppnå våra miljömål.

Strategi

Vår miljöstrategi innebär att arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet genom att integrera miljöfrågorna i all verksamhet. Arbetet struktureras med ett miljöledningssystem uppbyggt enligt kraven i standarden ISO 14001.

Footprint Level
Vi är stolta medlemmar av Footprint Level, den enkla hållbarhetsvisualiseringen.

Hur fungerar Footprint Level?
Footprint Level visualiserar komplex hållbarhetsdata på ett enkelt och tillgängligt sätt för alla.
Footprint Levels CO2-mätare visar ett företags utveckling av CO2-avtrycket över tid och i
relation till 1.5°C-målet i Parisavtalet.

Vad visar CO2-mätaren?
Den visar hur nära 1.5°C-målet som företaget ligger. Footprint Level Score 100 innebär att
företaget ligger i linje med Parisavtalet. Det viktiga är dock att var vi än startar så handlar det
om framsteg. Vi förbättrar och reducerar vår negativa impact på planeten, steg för steg.

Vi gör detta tillsammans.

Läs mer på Footprint Levels hemsida.

Miljödiplomering

I juni 2023 fick Jönköping Airport för 13:e året i rad ta emot Jönköping kommuns "Miljödiplom".
"Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har företaget visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla", låter motiveringen från miljönämnden.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är av stor betydelse för flygplatsen och miljöhänsyn genomsyrar varje del av verksamheten och vägs in i alla relevanta beslut. Det är för Jönköping Airport AB en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt i övrigt tillämpliga nationella och internationella regler och krav.

Jönköping Airport AB är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och arbetar enligt kraven i miljöstandarden ISO14001. Jönköping Airport AB deltar aktivt i lokalt och regionalt miljöarbete samt har en saklig dialog med flygbolag, researrangörer, verksamhetsutövare och andra berörda och på så sätt verkar för att flygplatsen blir en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Jönköping Airport AB strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. Som konkreta riktlinjer för Jönköping Airport ABs miljöarbete gäller följande:

  • Vi skall ha ett miljöledarskap inom SRF, Sveriges regionala flygplatser
  • Vi skall minimera påverkan till luft, mark och vatten
  • Vi skall energieffektivisera verksamheten
  • Vi skall utöka och förbättra källsorteringen
  • Vi skall minimera användningen av alla miljöfarliga kemikalier

Miljötillstånd

Flygplatsen har ett miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen med villkor från 2016 som gäller tillsvidare.

Biologisk mångfald

Vi arbetar för att öka mångfalden bland växter och djur. Personalen har fått utbildning i hur man sköter grönytorna för att öka den biologiska mångfalden på flygplatsen, en positiv miljöaspekt! Detta sker i samarbete med Huaros AB

Bullerisolering

Varje år görs en kontroll av bullerkurvorna utifrån flygtrafiken som bedrivits under föregående år. Detta ingår i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten. Under 2010-talet har ett 50-tal bostäder som ligger i direkt anslutning till flygplatsen bullerisolerats. De sista bostäderna åtgärdades 2017.