Gå till innehåll

Händelserapportering

Säkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, miljömässiga och sociala krav. Prioritering av säkerheten ska genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förebyggande säkerhetsarbetet.

Händelserapportering ska ske för att säkerställa att incidenter som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen. Proaktiv rapportering av eventuella risker är det som helst ska ske, detta för att kunna undvika ett tillbud eller olycka innan den sker.

Syftet med rapportering av händelser är att förebygga olyckor, inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor, därför ska all personal, externa leverantörer och andra aktörer på flygplatsen rapportera i flygplatsens händelserapporteringssystem.

Enligt EU-förordningen 376/2014 skyddas rapportören från att rättsliga prövningar inleds, avseende t.ex. oavsiktliga lagöverträdelser, på grund av att händelsen blir känd genom en rapport.

När ska en avvikelserapport skrivas?

 • Händelser som påverkat eller skulle kunna ha påverkat flygsäkerheten på ett negativt sätt
 • Funktionsfel på material, teknisk utrustning eller fastighet tillhörande flygplatsen
 • Skador på flygplan, byggnader och anläggning
 • Situationer där person/personer har uppträtt störande/hotfullt eller utfört kriminell handling
 • Förekomst av vilt och fågel inom flygplatsområdet
 • Olycksfall vid flygplatsen

Rapportera händelse här


Så här gör du:

 • Fyll i formuläret (det går att vara anonym om du önskar).
 • Tryck på ”Skicka”. Ärendet går vidare till en handläggare.
 • Handläggaren utreder bakomliggande orsaker och ser till att åtgärder vidtas för att hindra återupprepning.
 • Som rapportör får du, om du inte är anonym, återkoppling under handläggningen.
 • Om ärendet har koppling till flygsäkerheten (safety) eller luftfartsskyddet (security), vidarebefordras rapporten även till Transportstyrelsen.

Har du frågor om händelserapportering?
Kontakta Flygsäkerhetskoordinator Samuel Åhs Skaar
Tel: +46(0)36-31 12 26
E-post: samuel.ahs-skaar@jkgairport.se